Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. IDENTITEIT ONDERNEMING

RAVOT  Baby & Kinderstore

Adres:

Markthof 5 4873JA Etten-Leur

E-mail: ravotbabyenkinderstore@gmail.com

KVK: 82300313

BTW-nummer: NL003671612B70

IBAN: NL19RABO0372466230

Bereikbaarheid:

Voor de deur parkeergelegenheid LET OP! Het is betaald parkeren.

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koop en verkoop, aanbiedingen/overeenkomsten van goederen, diensten en opdrachten van www.babyenkinderstoreravot.nl. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

2.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen www.babyenkinderstoreravot.nl en de tegenpartij kunnen door de tegenpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van www.babyenkinderstoreravot.nl.

2.3 Door het aanmaken van een account op www.babyenkinderstoreravot.nl en/of het plaatsen van een bestelling bij aanvaardt de tegenpartij deze algemene voorwaarden.

2.4 www.babyenkinderstoreravot.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de tegenpartij en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de tegenpartij binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voorvermelde kennisgeving.

2.5 De zaakvoerder van Ravot baby en kinderstore moet akkoord geven aan de vertegenwoordigers, agenten of aangestelden van www.babyenkinderstoreravot.nl om enige overeenkomst te sluiten.

Artikel 3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die geldig is volgens een bepaalde termijn kan door www.babyenkinderstoreravot.nl desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order.

3.2 Alle informatie, mededelingen en vermeldingen op de website of in commerciële publicaties van www.babyenkinderstoreravot.nl zijn van informatieve aard en vormen geen bindende overeenkomst. Enkel door een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijke overeenkomst ontstaat een verbintenis.

Artikel 4. OVEREENKOMSTEN

4.1 De overeenkomst tussen www.babyenkinderstoreravot.nl en de tegenpartij is slechts rechtsgeldig als www.babyenkinderstoreravot.nl de order schriftelijk bevestigt. Deze algemene voorwaarden aangevuld met een orderbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst.

4.2 De overeengekomen levertijd kan vervallen als er een bijkomende order wordt aangevraagd.

4.3 Uit online bestellingen kan een geldige overeenkomst tot stand komen, ook al ontbreekt een handtekening van de tegenpartij, als er aan de vereisten wordt voldaan, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

4.4 Alle producten kunnen besteld worden, er is geen minimum of maximumafname vereist. Doch kan een tussenkomst in transportkosten door de tegenpartij vereist worden, zoals vermeld onder artikel 8.

Artikel 5. PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief BTW (volgens Nederlandse BTW-wetgeving), tenzij anders vermeld. Transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs.

5.2 Productomschrijvingen op de website en in commerciële publicaties van www.babyenkinderstoreravot.nl kunnen door de vertegenwoordiger van www.babyenkinderstoreravot.nl steeds worden gewijzigd.

5.3 Ravot baby en kinderstore kan prijswijzigingen doorvoeren na het sluiten van een overeenkomst door een prijswijziging in product gebonden factoren zoals belastingen, grondstoffen, materialen, verpakkingen, enz. De tegenpartij heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt op een product. De ontbinding moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan www.babyenkinderstoreravot.nl binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding door www.babyenkinderstoreravot.nl van deze prijswijziging. De tegenpartij kan geen schadevergoeding eisen door deze ontbinding.

5.4 RAVOT baby en kinderstore is gemachtigd om voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.

Artikel 6. BETALING

6.1 De betalingsvoorwaarden die gelden bij facturatie worden overeengekomen tussen www.babyenkinderstoreravot.nl en de tegenpartij.
Online bestellingen kunnen betaald worden via diverse applicaties. Deze worden beheerd door de externe firma “Mollie Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland”.
www.babyenkinderstoreravot.nl is niet aansprakelijk voor schade of elke vorm van verliezen ten gevolge van het gebruik van eender welke betaalapplicatie.
www.babyenkinderstoreravot.nl biedt ook de mogelijkheid aan de klant om de betaling uit te voeren via overschrijving die niet gelinkt is aan de betaalapplicaties. (langere verwerkings tijd voor verzending)

6.2 De verzending van de bestelde producten wordt steeds voorafgegaan door de betaling. www.babyenkinderstoreravot.nl behoudt zich het recht voor om de bestelde items in bezit te houden totdat het volledige bedrag van de bestelling (inclusief alle taksen en kosten) voldaan werd.

6.3 De tegenpartij is in verzuim na verloop van de opgelegde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de tegenpartij kan worden toegerekend. De geleverde producten blijven bij koop/verkoop eigendom van www.babyenkinderstoreravot.nl  tot de tegenpartij de integrale betaling van de verkoopprijs heeft voldaan.

6.4 Indien de factuur niet betaald werd voor de vervaldatum van de factuur word de order niet in behandeling genomen. 

Artikel 7. ANNULERING

7.1 Artikelen die besteld zijn op bestelling voor een klant kunnen niet retour. Bij aankoop van een babykamer/kinderwagen/aankleding/buggy dient een aanbetaling gedaan te worden & ondertekening. 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

8.1 www.babyenkinderstoreravot.nl treeft ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De periode tussen ontvangst en verzending wordt vastgelegd op een maximale termijn van 3/4 werkdagen. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als strikte termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door de tegenpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

8.2 Na het overhandigen van de bestelling aan de transportmaatschappij, vervalt de aansprakelijkheid voor www.babyenkinderstoreravot.nl . Het beschadigen of tenietgaan van de bestelling zal vanaf dat ogenblik te verhalen zijn op de transporteur.

8.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende levertermijnen gelden.

8.4 De leveringstermijn wordt verlengd indien:
– er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere verhinderende omstandigheden ongeacht deze vertraging kan worden toegerekend aan www.babyenkinderstoreravot.nl .
– de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt of als de gegronde vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
– www.babyenkinderstoreravot.nl zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens tekortkoming van de tegenpartij (bijvoorbeeld geen correcte vermelding van de plaats van levering).

8.5 Indien een bestelling niet geleverd kan worden door tekortkoming van de klant (verkeerd adres/naam/…) dan zal de verschuldigde bijdrage voor het terugzenden van de bestelling doorgerekend worden aan de klant.

8.6 Het risico op beschadiging en tenietgaan van de producten wordt overgedragen aan de tegenpartij vanaf het moment van de levering, dus van zodra de tegenpartij de goederen ter beschikking heeft. De vrijstelling van aansprakelijkheid voor www.petoetje.com in acht genomen volgens artikel 8.2.

8.7 Een overzicht van bijdragen voor transportkosten is afhankelijk van de levering.

8.8 Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van betaling.

Artikel 9. UITVOERING OVEREENKOMST

9.1 www.babyenkinderstoreravot.nl voert de overeenkomsten steeds zo goed mogelijk uit, volgens inzicht, vermogen en goed vakmanschap.

9.2 www.babyenkinderstoreravot.nl is bevoegd, zonder toestemming van de tegenpartij, om de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij www.babyenkinderstoreravot.nl .

9.3 De tegenpartij bezorgt www.babyenkinderstoreravot.nl alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien www.babyenkinderstoreravot.nl niet tijdig beschikt over de nodige gegevens, kan de uitvoering van de overeenkomt opgeschort worden.
Artikel 10. GARANTIE

10.1 www.babyenkinderstoreravot.nl garandeert dat alle zaken/producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

10.2 www.babyenkinderstoreravot.nl garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Indien een product onbruikbaar werd door beschadiging tijdens het transport of indien de producten niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de tegenpartij de mogelijkheid om deze producten te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de tegenpartij, tenzij de uitdrukkelijke fout van www.babyenkinderstoreravot.nl kan worden aangetoond.

10.3 De tegenpartij is verplicht om de informatie en adviezen van de producten te lezen.
Artikel 11. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1 www.babyenkinderstoreravot.nl   heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten als:
– de tegenpartij in strijd handelt met één van de bepalingen van de overeenkomst tussen de tegenpartij en Ravot baby en kinderstore .
– de tegenpartij overlijdt of uitstel van betaling aanvraagt.
– er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de tegenpartij.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 www.babyenkinderstoreravot.nl  is slechts aansprakelijk bij opzet of zware nalatigheid door leidinggevenden.

12.2 www.babyenkinderstoreravot.nl  is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die werden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, maar niet in loondienst zijn van de onderneming.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van een verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, nieuwe overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, personeelsstakingen, epidemieën, weersomstandigheden, storingen in de fabriek of in het vervoer, enz.

13.2 www.babyenkinderstoreravot.nl  kan zich beroepen op overmacht om de overeenkomst al dan niet te beëindigen of op te schorten zonder compensatie van een schadevergoeding.

Artikel 14. PERSOONGEGEVENS

14.1 www.babyenkinderstoreravot.nl  garandeert de privacy van gegevens van de tegenpartij.

Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de tegenpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige rechtsgeldige bepalingen volledig in stand. Voor de niet rechtsgeldige bepalingen wordt gezocht naar een passende rechtsgeldige regeling.

Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 www.babyenkinderstoreravot.nl  bezit ten allen tijde de intellectuele eigendommen van alle ontwerpen, logo’s, vormgevingen, merktekens, domeinnamen, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen, alle andere visuele/commerciële specificaties.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden

Artikel 18. BINDING:

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden. ”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Artikel 19. TERUGSTUURBELEID:

De kosten voor de retour worden gedragen door;
– www.babyenkinderstoreravot.nl , indien u een defect of kapot artikel ontving, direct te melden na ontvangst.
– www.babyenkinderstoreravot.nl  , indien u niet het artikel ontving dat u besteld had, direct te melden na ontvangst.
– u als klant, voor elke andere redenen van retour.

Wat zijn de retourvoorwaarden voor artikelen die ik terugzend?

Gelieve steeds de volgende retourvoorwaarden te respecteren:

Stuur retourartikelen binnen 14 dagen na ontvangst terug via POSTNL of in onze store;
Retourartikelen zijn altijd ongedragen en onberispelijk schoon;
Retourartikelen hebben steeds hun originele labels;
Stop retourartikelen altijd in de originele verpakking.
Geen retour mogelijk SALE items!

Als je de voorwaarden respecteert, garanderen we je een directe terugbetaling.